Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Conseil d’État (Γαλλία) στις 19 Ιουνίου 2015 – Marc Soulier, Sara Doke κατά ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

(Υπόθεση C-301/15)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Conseil d’État

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγοντες: Marc Soulier, Sara Doke

Καθών: ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

Προδικαστικό ερώτημα

Αντίκειται στις […] διατάξεις [άρθρο 2 και άρθρο 5, παράγραφος 5] της οδηγίας 2001/29/ΕΚ της 22ας Μαΐου 20011 κανονιστική ρύθμιση, όπως αυτή που αναλύθηκε στο σημείο 1 της [παρούσας] αποφάσεως, η οποία, υπό τις προϋποθέσεις που τάσσει, αναθέτει σε εγκεκριμένες εταιρίες εισπράξεως και κατανομής των δικαιωμάτων την άσκηση του δικαιώματος να επιτρέπουν την αναπαραγωγή και την αναπαράσταση υπό ψηφιακή μορφή των «εκτός κυκλοφορίας» βιβλίων, επιτρέποντας παράλληλα στους συγγραφείς των βιβλίων αυτών ή τους δικαιοδόχους τους να εναντιώνονται ή να τερματίζουν την εν λόγω άσκηση του δικαιώματος;

____________

1     Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 167, σ. 10).