Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Conseil d'État (Frankrijk) op 28 juni 2021 – Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers, Ordre des avocats du barreau de Paris / Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

(Zaak C-398/21)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Conseil d'État

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers, Ordre des avocats du barreau de Paris

Verwerende partijen: Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

Prejudiciële vraag

Maakt artikel 8 bis ter, lid 5, van richtlijn 2011/161 inbreuk op:

– het door artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden gewaarborgde recht op een eerlijk proces, doordat het advocaten die rechtsbijstand verlenen niet principieel uitsluit van de kring van de intermediairs die de belastingdienst de voor de melding van een grensoverschrijdende belastingconstructie noodzakelijke inlichtingen moeten verstrekken, of die een andere intermediair van deze verplichting in kennis moeten stellen?

– het door artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden gewaarborgde recht op eerbiediging van de correspondentie en het privéleven, doordat het advocaten die hun cliënt advies verstrekken over zijn juridische situatie, niet principieel uitsluit van de kring van de intermediairs die de belastingdienst de voor de melding van een grensoverschrijdende belastingconstructie noodzakelijke inlichtingen moeten verstrekken, of die een andere intermediair van deze verplichting in kennis moeten stellen?

____________

1     Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG (PB 2011, L 64, blz. 1).