Yhdistetyt asiat C‑344/13 ja C‑367/13

Cristiano Blanco

ja

Pier Paolo Fabretti

vastaan

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(Commissione tributaria provinciale di Roman esittämät ennakkoratkaisupyynnöt)


Ennakkoratkaisupyyntö – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Rajoitukset – Verolainsäädäntö – Onnenpelivoitoista saadut tulot – Ulkomailta saatujen voittojen ja kotimaisista pelipaikoista saatujen voittojen erilainen verotus

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.10.2014

Palvelujen tarjoamisen vapaus – Rajoitukset – Onnenpelit – Kansallista lainsäädäntöä, jossa otetaan käyttöön ulkomailta saatujen tulojen ja kotimaisista pelipaikoista saatujen voittojen erilainen verotus, ei voida hyväksyä – Oikeuttamisperustetta ei ole

(SEUT 52 ja SEUT 56 artikla)

SEUT 52 ja SEUT 56 artiklaa on tulkittava niin, että ne ovat esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan muissa jäsenvaltioissa sijaitsevista pelipaikoista saaduista onnenpelivoitoista kannetaan tuloveroa ja ensin mainitussa valtiossa sijaitsevista pelipaikoista saadut samankaltaiset tulot vapautetaan kyseisestä verosta.

Mainitunlainen lainsäädäntö, joka on selvästi syrjivää, voi olla oikeutettua vain, jos sillä tavoitellaan SEUT 52 artiklassa tarkoitettuja yleiseen järjestykseen, yleiseen turvallisuuteen ja kansanterveyteen liittyviä tavoitteita ja jos sen sisältämät rajoitukset täyttävät oikeasuhteisuutta koskevat edellytykset. Näin ei kuitenkaan ole kyseisen lainsäädännön osalta, koska yhtäältä, kun on kyse tavoitteista, jotka liittyvät rahanpesun ehkäisemiseen ja tarpeeseen rajoittaa sellaisen pääoman pakoa ulkomaille tai tuomista kyseiseen jäsenvaltioon, jonka alkuperä on erityisen epäselvä, mainitun jäsenvaltion viranomaiset eivät voi pätevästi olettaa yleisesti ja erotuksetta, että toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneet laitokset ja yksiköt toimisivat rikollisesti. Toisaalta siltä osin kuin on kyse peliriippuvuuden torjunnasta, joka kuuluu kansanterveyden suojan alaan, kyseisellä lainsäädännöllä ei voida taata johdonmukaisesti peliriippuvuuden torjuntaa koskevan tavoitteen toteutumista, koska kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevista pelipaikoista saatujen voittojen verovapautus kannustaa kuluttajia osallistumaan onnenpeleihin, jotka antavat heille mahdollisuuden hyötyä mainitusta verovapautuksesta.

(ks. 32, 33, 39, 41, 44 ja 46–48 kohta sekä tuomiolauselma)