Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Timişoara (Rumunia) w dniu 26 stycznia 2021 r. – T.A.C. / ANI

(Sprawa C-40/21)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Timişoara

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: T.A.C.

Strona pozwana: ANI

Pytania prejudycjalne

Czy zasadę proporcjonalności kar, ustanowioną w art. 49 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, należy interpretować w ten sposób, że ma ona zastosowanie również do czynów innych niż formalnie określane jako przestępstwa w prawie krajowym, lecz które można uznać za „oskarżenie” w rozumieniu art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka, w świetle kryteriów wypracowanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w szczególności kryterium surowości kary, tak jak w wypadku postępowania głównego w odniesieniu do oceny konfliktu interesów, która może prowadzić do zastosowania kary dodatkowej w postaci zakazu pełnienia wybieralnych urzędów publicznych przez okres trzech lat?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy zasadę proporcjonalności kar, ustanowioną w art. 49 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie przepisowi krajowych przepisów wykonawczych, zgodnie z którym w wypadku stwierdzenia konfliktu interesów osoby pełniącej wybieralny urząd publiczny sankcja dodatkowa w postaci zakazu pełnienia wybieralnego urzędu publicznego przez okres trzech lat jest stosowana automatycznie, z mocy prawa (ope legis), bez możliwości nałożenia kary proporcjonalnej do popełnionego naruszenia?

Czy prawo do podejmowania pracy, zagwarantowane w art. 15 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu, zagwarantowane w art. 47 karty należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisowi krajowych przepisów wykonawczych, zgodnie z którym w wypadku stwierdzenia konfliktu interesów osoby pełniącej wybieralny urząd publiczny sankcja dodatkowa w postaci zakazu pełnienia wybieralnego urzędu publicznego przez okres trzech lat jest stosowana automatycznie, z mocy prawa (ope legis), bez możliwości nałożenia kary proporcjonalnej do popełnionego naruszenia?

____________