Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 12. september 2011 - Cervelli mod Kommissionen

(Sag F-98/10) 1

(Personalesag - tjenestemænd - udlandstillæg - ansøgning om en fornyet gennemgang - nye og væsentlige faktiske omstændigheder - sagen åbenbart ugrundet)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Cervelli (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne J.R. García-Gallardo Gil-Fournier og M. Arias Díaz)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afslag på at tildele sagsøgeren udlandstillæg.

Konklusion

Sagen afvises.

Cervelli betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 13 af 15.1.2011, s. 42.