Προσφυγή/αγωγή της 28ης Ιουλίου 2006 - Vereecken κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-86/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Marc Vereecken (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (Εκπρόσωποι: S. Rodrigues, A. Jaume και C. Bernard-Glanz, δικηγόροι)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

κυρίως:

να ακυρώσει την απόφαση της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής (ΑΔΑ), περί απορρίψεως της ενστάσεως του προσφεύγοντος-ενάγοντος, από κοινού με την άρνηση της ΑΔΑ να συμπεριλάβει τον προσφεύγοντα-ενάγοντα στον κατάλογο των υπαλλήλων που προήχθησαν στον βαθμό A*9 κατά τις προαγωγές του 2005, άρνηση που απορρέει εμμέσως από το δελτίο διοικητικής πληροφόρησης αριθ. 85/2005 της 23ης Νοεμβρίου 2005, καθώς και με τις εκθέσεις εξελίξεως σταδιοδρομίας του προσφεύγοντος-ενάγοντος για τα έτη 2003 και 2005,

να επισημάνει στην ΑΔΑ τα αποτελέσματα που συνεπάγεται η ακύρωση των προσβαλλομένων αποφάσεων, και ιδίως η ανακατάταξη του προσφεύγοντος-ενάγοντος στον βαθμό A*9 με ισχύ από την 1η Μαρτίου 2005,

επικουρικώς

να υποχρεώσει την καθής να θεωρήσει τον προσφεύγοντα-ενάγοντα προακτέο στον βαθμό Α*9 κατά τις επόμενες προαγωγές,

να υποχρεώσει την καθής να αποκαταστήσει τη ζημία που υπέστη ο προσφεύγων-ενάγων εξαιτίας της μη προαγωγής του στον βαθμό A*9 από την 1η Μαρτίου 2005,

να υποχρεώσει την καθής να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη που υπέστη ο προσφεύγων-ενάγων λόγω της μη καταρτίσεως των εκθέσεων βαθμολογίας 1997-1999 και της καθυστερημένης καταρτίσεως της εκθέσεως βαθμολογίας 1999-2001 και των εκθέσεων εξελίξεως σταδιοδρομίας του 2003 και του 2004,

και σε κάθε περίπτωση

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής-αγωγής του, ο προσφεύγων-ενάγων προβάλλει τρεις λόγους, οι οποίοι ομοιάζουν πολύ με τον πρώτο, τον τρίτο και τον τέταρτο λόγο που προβάλλονται με την προσφυγή που έχει ασκήσει ο ίδιος στην υπόθεση F-17/06.

____________