Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Espanja) on esittänyt 11.12.2020 – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) v. Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

(asia C-676/20)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE)

Vastaaja: Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko unionin oikeuden – eli SEUT 49 artiklan1 ja 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU2 76 ja 77 artiklan (yhdessä 74 artiklan ja liitteen XIV kanssa) – kanssa yhteensopivana pitää sellaista kansallista lainsäädäntöä, jonka mukaan hankintaviranomaiset voivat tehdä voittoa tavoittelemattomien yksityisten yksiköiden – myös muiden kuin vapaaehtoisyhteenliittymien – kanssa järjestelyjä kaikenlaisten sosiaalipalvelujen tarjoamisesta henkilöille kustannusten korvaamista vastaan julkisista hankinnoista annetussa direktiivissä [2014/24/EU] säädettyjä menettelyjä noudattamatta ja ennakoidusta arvosta riippumatta, kun tämä perustuu pelkästään siihen, että kyseiset järjestelyt on luonnehdittu etukäteen muiksi kuin sopimuksiksi?

Voidaanko unionin oikeuden – eli SEUT 49 artiklan ja 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU 76 ja 77 artiklan (yhdessä 74 artiklan ja liitteen XIV kanssa) – kanssa yhteensopivana pitää sellaista kansallista lainsäädäntöä, jonka nojalla yleishyödyllisten terveydenhoito- tai sosiaalipalvelujen tarjoamisessa voidaan jättää noudattamatta julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä käyttämällä yhteistoimintajärjestelyä, jolla täydennetään viranomaisen omilla resursseillaan tarjoamia palveluja tai korvataan ne, mutta ei siitä syystä, että tämä järjestely soveltuu parhaiten kyseisten palvelujen tarkoituksenmukaiseen tarjoamiseen, vaan sellaisten tiettyjen sosiaalipoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka vaikuttavat palvelujen tarjoamistapaan tai joita edellytetään palveluntarjoajalta, jotta se voidaan valitaan suorittamaan kyseisiä palveluja, ja onko näin silloinkin, kun noudatetaan julkisuus-, kilpailu- ja avoimuusperiaatteita?

Jos edellä esitettyyn kysymykseen vastataan myöntävästi, voidaanko unionin oikeuden – eli edellä mainittujen oikeussääntöjen ja palveluista sisämarkkinoilla 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY3 15 artiklan 2 kohdan b alakohdan – kanssa yhteensopivana pitää sitä, että kyseinen toimintajärjestely on varattu yksinomaisesti ja muut poissulkevasti voittoa tavoittelemattomille yksiköille (myös muille kuin vapaaehtoisyhteenliittymille), silloinkin, kun noudatetaan avoimuus- ja julkisuusperiaatteita?

Kun otetaan huomioon palveludirektiivin [2006/123/EY] 15 artiklan 2 kohdan b alakohta, onko sitä, että hankintaviranomaisille annetaan harkintavalta turvautua yhteistoimintajärjestelyyn antaakseen sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen hallinnoinnin voittoa tavoittelemattomien yksiköiden tehtäväksi, tulkittava niin, että yksikön oikeudellinen muoto määrää, pääseekö se tarjoamaan näitä palveluja? Jos tähän kysymykseen vastataan myöntävästi, voidaanko tässä kyseessä olevan kaltaista kansallista lainsäädäntöä pitää palveludirektiivin 15 artiklan 7 kohdan mukaisena, kun jäsenvaltio ei ole ilmoittanut komissiolle, että kyseiseen lainsäädäntöön on sisällytetty oikeudellista muotoa koskeva vaatimus?

Jos edellisiin kysymyksiin vastataan myöntävästi, onko SEUT 49 ja SEUT 56 artiklaa, julkisista hankinnoista annetun direktiivin [2014/24/EU] 76 ja 77 artiklaa (yhdessä 74 artiklan ja liitteen XIV kanssa) ja palveluista sisämarkkinoilla 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY 15 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että niiden perusteella hankintaviranomainen voi voittoa tavoittelemattomien yksiköiden (myös muiden kuin vapaaehtoisyhteenliittymien), joiden kanssa se sopii kaikenlaisten sosiaalipalvelujen – myös muiden kuin mainitun direktiivin 2 artiklan 2 kohdan j alakohdassa lueteltujen palvelujen – tarjoamisesta henkilöille, valitsemiseksi sisällyttää valintaperusteisiin vaatimuksen sijoittautumisesta sille paikkakunnalle tai maantieteelliselle alueelle, jossa palvelua tarjotaan?

____________

1 EUVL 2012, C 326, s. 47.

2 EUVL 2014, L 94, s. 65. (julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta annettu direktiivi)

3 EUVL 2006, L 376, s. 36.