Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 2 lutego 2012 r. – Makaronidis przeciwko Komisji

(Sprawa F-96/11)1

Język postępowania: grecki

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Skarga nie została opublikowana w Dz.U.