Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Blagoevgrad (Bulgaaria) 16. veebruaril 2021 – МV – 98 versus Nachalnik na otdel „Operativni deynosti“ – grad Sofia v glavna direktsia „Fiskalen kontrol“ pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

(kohtuasi C-97/21)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administrativen sad Blagoevgrad

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: МV – 98

Vastustaja: Nachalnik na otdel „Operativni deynosti“ – grad Sofia v glavna direktsia „Fiskalen kontrol“ pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ1 , mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artiklit 273 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 50 tuleb tõlgendada nii, et viidatud sätetega ei ole vastuolus põhikohtuasjas kõne all olevad riigisisesed õigusnormid, mille kohaselt võib sama isiku suhtes teo eest, mis seisneb selles, et kauba müügi kohta ei ole väljastatud kassakviitungit, mistõttu on kõnealune müük jäetud registreerimata ega kajastu raamatupidamisarvestuses, kumulatiivselt algatada haldussunnimeetme kohaldamiseks haldusmenetluse ja rahalise sanktsiooni määramiseks maksuõigusrikkumise menetluse?

1.1.    Kas juhul, kui eelmisele küsimusele vastatakse jaatavalt, tuleb nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artiklit 273 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 52 lõiget 1 tõlgendada nii, et viidatud sätetega ei ole vastuolus põhikohtuasjas kõne all olevad riigisisesed õigusnormid, mille kohaselt võib sama isiku suhtes teo eest, mis seisneb selles, et kauba müügi kohta ei ole väljastatud kassakviitungit, mistõttu on kõnealune müügitehing jäetud registreerimata ega kajastu raamatupidamisarvestuses, kumulatiivselt algatada haldussunnimeetme rakendamiseks haldusmenetluse ja rahalise sanktsiooni määramiseks maksuõigusrikkumise menetluse, kui võtta arvesse seda, et kõnealused õigusnormid ei pane mõlema menetluse algatamise pädevusega asutustele ja kohtutele ühel ajal kohustust tagada proportsionaalsuse põhimõtte tõhus kohaldamine, arvestades kõikide kumuleeritud meetmete kogumi raskuse ja konkreetse rikkumise raskuse suhet?

2.    Kas juhul, kui harta artikkel 50 ja artikli 52 lõige 1 ei ole käesolevas asjas kohaldatavad, tuleb nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artiklit 273 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 49 lõiget 3 tõlgendada nii, et viidatud sätetega ei ole vastuolus käibemaksuseaduse (Zakon za danak varhu dobavenata stoynost; edaspidi „ZDDS“) artikli 186 lõige 1, mille kohaselt võib teo eest, mis seisneb selles, et kauba müügi kohta ei ole väljastatud kassakviitungit, mistõttu on kõnealune müügitehing jäetud registreerimata ega kajastu raamatupidamisarvestuses, kohaldada sama isiku suhtes lisaks ZDDS artikli 185 lõikes 2 ette nähtud rahalise sanktsiooni määramisele haldussunnimeedet, nimelt äriruumide pitseerimist kuni 30 päevaks?

3.    Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 esimest lõiku tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus meetmed, mille on liikmesriigi seadusandja kehtestanud eeldatava avaliku huvi kaitseks nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 273 alusel, näiteks äriruumide pitseerimises kuni 30 päevaks seisneva haldussunnimeetme esialgse täitmise otsus, kui kohtulik õiguskaitse piirdub sellele vastanduva võrreldava erahuvi hindamisega?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.