WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(druga izba)

z dnia 4 lutego 2010 r.

Sprawa F-15/08

Valérie Wiame

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Konkurs otwarty – Niewpisanie na listę rezerwy kadrowej – Ocena niedostateczna – Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AST/7/05 – Rozkład ciężaru dowodu – Interes prawny

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której V. Wiame żąda stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AST/7/05 o przyznaniu jej oceny niedostatecznej do wpisania na listę rezerwy kadrowej.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Skarżąca pokrywa własne koszty. Komisja pokrywa własne koszty.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Skarga – Akt niekorzystny – Decyzja wydana po ponownym zbadaniu wcześniejszej decyzji

(regulamin pracowniczy, art. 90 ust. 2, art. 91 ust. 1)

2.      Akty instytucji – Domniemanie zgodności z prawem – Przesłanki mogące podważyć zgodność z aktu prawem

1.      W sytuacji gdy kandydat, którego wniosek o dopuszczenie do konkursu wspólnotowego został oddalony, domaga się ponownego rozpatrzenia tej decyzji, to aktem niekorzystnym jest wyłącznie decyzja komisji konkursowej wydana po ponownym rozpatrzeniu. Tym samym kandydat kieruje swoje żądania właśnie przeciwko niej.

(zob. pkt 20)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑173/05 Heus przeciwko Komisji, 13 grudnia 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑2‑329, II‑A‑2‑1695, pkt 19

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑73/06 Van Neyghem przeciwko Komisji, 13 grudnia 2007 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑441, II‑A‑1‑2515, pkt 39

2.      Po pierwsze, akt administracyjny korzysta z domniemania zgodności z prawem, a po drugie, ciężar dowodu ciąży zasadniczo na tym, kto wysuwa twierdzenia, a więc do skarżącego należy przedstawienie przesłanek co najmniej wystarczająco dokładnych, obiektywnych i spójnych, uzasadniających prawdziwość lub prawdopodobieństwo faktów podnoszonych na poparcie jego żądań. W rezultacie, skarżący niedysponujący ani dowodem, ani przynajmniej zespołem przesłanek winien przyjąć domniemanie zgodności z prawem decyzji wydanych w sprawie konkursu i nie może wymagać od Sądu do spraw Służby Publicznej, by ten sam analizował zgłoszenia laureatów w celu zbadania, czy niektórzy laureaci nie zostali dopuszczeni do konkursu niezgodnie z prawem.

(zob. pkt 21)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑274/99 P Connolly przeciwko Komisji, 6 marca 2001 r., Rec. s. I‑1611, pkt 113, 114

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑272/94 Brulant przeciwko Parlamentowi, 19 listopada 1996 r., RecFP s. I‑A‑513, II‑1397, pkt 35; sprawa T‑157/99 Griesel przeciwko Radzie, 13 lipca 2000 r., RecFP s. I‑A‑151, II‑699, pkt 25