Sag anlagt den 28. februar 2011 - Conticchio mod Kommissionen

(Sag F-22/11)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Rosella Conticchio (Rom, Italien) (ved advokaterne R. Giuffridda og A. Tortora)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om fastsættelse af sagsøgerens pensionsrettigheder, for så vidt som hun er blevet tilkendt ret til alderspension på grundlag af lønklasse AST/7/1 i stedet for lønklasse AST7/2.

Sagsøgerens påstande

Afgørelse nr. R/489/10 af 18. november 2010, meddelt den 24. november 2010, hvorved ansættelsesmyndigheden afviste klagen, annulleres.

-    Det fastslås, at sagsøgeren skal overgå fra AST/1 til AST/2 med tilbagevirkende kraft.

-    Der foretages en fornyet fastsættelse af størrelsen af sagsøgerens pension, idet den hæves med cirka 170 euro månedlig.

-    Den pensionsudbetalende myndighed tilpligtes at betale sagsøgeren det skyldige beløb, der beregnes med virkning fra 1. juni 2010, indtil effektiv betaling sker, med tillæg af renter, inflationsdækning og gældende øvrige tillæg.

-    Europa-Kommissionen tilpligtes at tilbagebetale sagsøgeren de beløb, som sagsøgeren ifølge dommen uberettiget har indbetalt for tilbagekøb af pensionsrettigheder.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________