Жалба, подадена на 15 декември 2020 г. от Les Mousquetaires и ITM Entreprises SAS срещу решението, постановено от Общия съд (девети разширен състав) на 5 октомври 2020 г. по дело T-255/17, Les Mousquetaires и ITM Entreprises/Комисия

(Дело C-682/20 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Les Mousquetaires S.A.S., ITM Entreprises S.A.S. (представители: N. Jalabert-Doury и K. Mebarek, avocats)

Други страни в производството: Европейска комисия, Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателите

да се отмени точка 2 от решението на Общия съд по дело Т-25/17,

да се уважат исканията на жалбоподателите в първоинстнационното производство и да се отменят Решение C(2017) 1057 на Комисията от 9 февруари 2017 г. и Решение C(2017) 1361 на Комисията от 21 февруари 2017 г., с които се разпорежда на Intermarché и на Les Mousquetaires, както и на всички пряко или непряко контролирани от тях дружества да се подчинят на проверка по член 20, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета,

да се осъди Европейската комисия да заплати всички съдебни разноски по цялото производство, включително разноските в производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Първо основание: грешка при прилагане на правото и липса на мотиви при анализа на ефективността на способите за защита във връзка с извършването на проверки.

Второ основание: нарушение на членове 6 и 8 от ЕКПЧ, на член 296 от Договора и на член 20, параграф 4 от Регламент № 1/2003, тъй като Общият съд не е изпълнил задължението за мотивиране и за ограничаване на решенията за проверка.

Трето основание: грешка при прилагане на правото и нарушение на Регламент № 1/2003, тъй като Общият съд е квалифицирал процесуална фаза — „преди приемането на мерки, които включват обвинение в извършване на нарушение“ — като непопадаща в обхвата на Регламента.

Четвърто основание: нарушение на членове 6 и 8 от ЕКПЧ и на член 19 от Регламент № 1/2003, тъй като Общият съд е квалифицирал като достатъчно сериозни улики елементи, които са засегнати от формални и материални нередности.

Пето основание: липса на мотиви, която произтича от неупражняването на контрол върху доказателствената сила на посочените улики и грешка при квалифицирането като улика.

____________