Prasība, kas celta 2006. gada 21. jūlijā - Duyster pret Komisiju

(lieta F-81/06)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Tineke Duyster, Ētranža (Luksemburga) (pārstāvis - W.H.A.M. van den Muijsenbergh, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt prasību par pieņemamu tās kopumā;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2005. gada 8. novembra un 2006. gada 11. maija lēmumu;

piespriest atlīdzināt prasītājai zaudējumus saistībā ar nodarīto kaitējumu;

pakārtoti - pilnībā vai daļēji apmierināt iepriekš minētos prasījumus vai pieņemt lēmumu, ar kuru pilnībā vai daļēji apmierina prasītājas 2005. gada 5. un 13. jūlija lūgumus;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Lietā F-51/05 1 un lietā F-18/06 2 prasītāja jau ir apstrīdējusi to, ka Komisija sākotnēji tai piešķīra bērna kopšanas atvaļinājumu laikposmam no 2004. gada 1. novembra līdz 2005. gada 30. aprīlim un vēlāk ar 2005. gada 17. novembra vēstuli noteica, ka bērna kopšanas atvaļinājuma sākuma datums esot 2004. gada 8. novembris.

Šajā lietā prasītāja apstrīd lēmumus, ar kuriem Komisija ir noraidījusi - kā nepieņemamus - lūgumus atlīdzināt zaudējumus atbilstoši EKL 288. pantam un Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktam, kurus viņa iesniegusi attiecībā uz aptuveni 50 punktiem saistībā ar Komisijas dienestu iespējami nolaidīgu rīcību.

Lai atbalstītu savu prasību attiecībā uz lēmumiem par nepieņemamību, prasītāja cita starpā norāda uz: i) kļūdainiem faktiem lēmumu pamatā; ii) neatbilstību Civildienesta noteikumu 90. panta 1. un 2. punkta saturam un garam; iii) nesaskaņām; iv) lēmumu skaidrības trūkumu; v) to, ka iecēlējinstitūcija nepareizi interpretē un/vai piemēro judikatūru saistībā ar EKL 288. pantu un Civildienesta noteikumu 90. pantu; vi) to, ka iecēlējinstitūcija izmanto kļūdainus argumentus; vii) samērīguma, tiesiskās paļāvības, vienlīdzīgas attieksmes un tiesiskās drošības principa pārkāpumu, kā arī uz interešu izsvēršanas principa pārkāpumu, darba devēja pienākuma sniegt informāciju neievērošanu, labas pārvaldības principa un tiesību uz tiesisko aizsardzību pārkāpumu.

____________

1 - OV C 217, 3.9.2005. (lieta sākotnēji reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-249/05 un nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu).

2 - OV C 154, 1.7.2006.