Begäran om förhandsavgörande framställd av Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Tyskland) den 20 november 2020 – TN, NN mot EG

(Mål C-617/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Parter i det nationella målet

Klagande: TN, NN

Sökande: EG

Tolkningsfrågor

För tolkning av artiklarna 13 och 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg1 har följande frågor ställts:

1.    Kan en förklaring om arvsavstående som en arvinge har avgett inför den domstol som är behörig i den medlemsstat där arvingen har sin hemvist och i enlighet med de formkrav som föreskrivs i denna medlemsstats lagstiftning, ersätta den förklaring om avstående som arvingen ska avge inför den domstol som är behörig att pröva arvsmålet i en medlemsstat, på så sätt att avståendet anses vara giltigt vid tidpunkten för förklaringen (utbyte)?

2.    Om den första frågan besvaras nekande:

Krävs det, utöver det att den förklaring som ska avges inför den domstol som är behörig i den medlemsstat där den person som avstår arvet har sin hemvist är giltig i formellt hänseende, att denna domstol underrättar den domstol som är behörig att pröva arvsmålet om att förklaringen har avgetts för att förklaringen om avstående ska få verkan?

3.    Om den första frågan besvaras nekande, ska den andra frågan besvaras jakande:

a.    Krävs det, för att en förklaring om arvsavstående får verkan och särskilt för att iaktta de tidsfrister inom vilka förklaringen ska avges enligt relevant lagstiftning, att den domstol som är behörig att pröva arvsmålet informeras på det språk som används i den domkrets där domstolen är belägen?

b.    Krävs det, för att förklaringen om avstående får verkan och särskilt för att iaktta de tidsfrister inom vilka förklaringen ska avges enligt relevant lagstiftning, att den domstol som är behörig i den medlemsstat där den person som avstår från arv har sin hemvist överlämnar originalet av det intyg om avstående som utfärdats tillsammans med en översättning till den domstol som är behörig att pröva arvsmålet?

____________

1 EUT. L 201, 2012, s. 107.