Προσφυγή-αγωγή της 30ής Νοεμβρίου 2010 - Schuerewegen κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση F-125/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωποι: P. Nelissen Grade και G. Leblanc, δικηγόροι)

Καθού-εναγόμενο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως της ΑΔΑ με την οποία διατάχθηκε η απομάκρυνση του προσφεύγοντος-ενάγοντος από τον χώρο εργασίας του και του αφαιρέθηκε το διακριτικό υπηρεσίας, καθώς και των πράξεων που εκδόθηκαν μετά την απόφαση αυτή και αίτημα αποζημιώσεως.

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της ΑΔΑ, της 30ής Αυγούστου 2010, με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική ένσταση που είχε υποβάλει ο προσφεύγων-ενάγων·

να ακυρώσει την απόφαση της ΑΔΑ, της 25ης Μαρτίου 2010, με την οποία ο προσφεύγων-ενάγων εκδιώχθηκε χωρίς επίκληση κάποιου λόγου, ούτε έγγραφη ή προφορική ειδοποίηση και χωρίς την τήρηση προθεσμίας και με την οποία του αφαιρέθηκε το διακριτικό υπηρεσίας, καθώς και τις εκδοθείσες μετά την απόφαση αυτή πράξεις ·

να υποδείξει στο καθού-εναγόμενο τα αποτελέσματα που συνεπάγεται η ακύρωση των προσβαλλομένων αποφάσεων και ιδίως η αποκατάσταση της ζημίας την οποία υπέστη ο προσφεύγων-ενάγων·

να υποχρεώσει το καθού-εναγόμενο στην πλήρη απόδοση των ιατρικών δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε ο προσφεύγων-ενάγων λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπισε εξαιτίας των γεγονότων αυτών·

να υποχρεώσει το καθού-εναγόμενο να αποδώσει το σύνολο των ημερών ετήσιας αδείας που έλαβε ο προσφεύγων-ενάγων από τις 25 Μαρτίου 2010, συμπεριλαμβανομένων των ημερών απουσίας λόγω ασθενείας·

να υποχρεώσει το καθού-εναγόμενο σε δημόσια και έγγραφη απολογία προκειμένου να αποκαταστήσει ενώπιον όλων την τιμή του προσφεύγοντος-ενάγοντος·

να υποχρεώσει το καθού-εναγόμενο να μεριμνήσει ώστε να αποφευχθεί μεταχείριση του προσφεύγοντος-ενάγοντος ή εις βάρος του μέτρα προσβλητικού χαρακτήρα ή εισάγοντα διάκριση, εξαιτίας της προσβαλλομένης βλαπτικής πράξεως·

να υποχρεώσει το καθού-εναγόμενο να μεριμνήσει ώστε κάθε ίχνος της βλαπτικής πράξεως, των αιτιολογιών ή των συνεπειών της να εξαφανιστεί από τον προσωπικού φάκελο του προσφεύγοντος-ενάγοντος·

να υποχρεώσει το καθού-εναγόμενο να αναζητήσει ενεργά και άμεσα θέση εργασίας για τον προσφεύγοντα-ενάγοντα ευρισκόμενη σε επαρκή απόσταση από την τωρινή του θέση, ώστε να καταστεί δυνατή η επιστροφή του στην εργασία υπό ανθρώπινες συνθήκες·

να υποχρεώσει το καθού-εναγόμενο να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε στα πρόσωπα που συμμετείχαν, ως αυτουργοί, ενεργά ή έμμεσα στη βλαπτική πράξη να απευθυνθούν προειδοποιήσεις ή να επιβληθούν κυρώσεις·

να υποχρεώσει το καθού-εναγόμενο να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα το ποσό των 10.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής του βλάβης, καθώς και το προσωρινό ποσό των 5.000 ευρώ για την υλική ζημία, υπό την επιφύλαξη της αυξήσεως του εν λόγω ποσού·

να καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα δικαστικά έξοδα.

____________