Иск, предявен на 31 юли 2007 г. - Labate/Комисия

(Дело F-77/07)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Kay Labate (Tarquinia, Италия) (представители: I. S. Forrester, Queen's Counsel)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

Да се отменят решенията на Комисията от 6 октомври 2006 г. и 18 октомври 2004 г.;

да се осъди Комисията да заплати на ищеца сумите, предвидени в член 73 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности (наричан по-нататък "Правилникът за длъжностните лица") и член 9 от Общите правила относно осигуряването на длъжностните лица на Европейските общности за рисковете "злополука" и "професионално заболяване" (наричани по-нататък "Правила относно осигуряването");

да се постановят други или допълнителни мерки, по справедливост;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищецът, г-жа Kay Labate, вдовица на Mario Labate - бившо длъжностно лице в Европейската комисия, оспорва, от свое име и в полза на наследството на съпруга си, решенията на Комисията, отказващи да признаят рака на белия дроб на съпруга ѝ за професионално заболяване.

Г-н Labate е бил длъжностно лице в Комисията 29 г., през време на което е бил изложен, според ищеца, на голямо количество вторичен тютюнев дим. Той е бил обявен за трайно неработоспособен след откриване на рака на белия дроб, който впоследствие довел до неговата смърт. Г-н Labate е внесъл искане за признаване на болестта като професионално заболяване. Макар да е потвърдила, че г-н Labate е бил изложен на вторичен тютюнев дим и да не е открила друга причина за неговия рак на белия дроб, в решението си лекарската комисия все пак е заявила, че не може да установи със сигурност връзката с професионалните му дейности. Комисията съответно е отхвърлила искането следвайки заключението на лекарската комисия, че връзката между болестта и професионалните дейности на г-н Labate не е била установена в достатъчна степен.

Ищецът твърди, че като е заключила, че ракът, от който е страдал г-н Labate, не попада в обхвата на член 73 от Правилника за длъжностните лица, Комисията е допуснала грешка при прилагане на правото. Той заявява, че критерият за "сигурност", използван от лекарската комисия, е твърде строг и противоречи на съдебната практика.

Ищецът твърди също така, че лекарската комисия е пропуснала да разгледа възможността, че вторичният тютюнев дим, на който е бил изложен г-н Labate, може да е влошил заболяването му от рак, както е определено в член 3 от Правилата относно осигуряването. Освен това, Комисията е пропуснала да разгледа въпроса, че макар самият вторичен тютюнев дим да не е посочен във въпросния член, няколко специфични канцерогенни компонента на този дим са посочени и следователно попадат в обхвата на член 73 от Правилника за длъжностните лица. Ищецът заявява, че лекарската комисия погрешно се е заела да разглежда въпроси, свързани с доказването, които са извън нейната компетентност, вместо просто да установи медицинските факти.

Ищецът поддържа на последно място, че решението на Комисията е недостатъчно обосновано и че времето, необходимо на Комисията, да стигне до решение е било прекалено и е противоречало на принципа на добро администриране. Ако решението било взето преди г-н Labate да почине и ако с него се признавало, че болестта му е свързана с работата, той щял да получи като обезщетение сума, равняваща се на заплатата му за 8 години.

____________