Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgericht (Saksa) on esittänyt 26.2.2021 – LB v. TO

(asia C-120/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesarbeitsgericht

Pääasian asianosaiset

Revision-menettelyn valittaja: LB

Revision-menettelyn vastapuoli: TO

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY1 7 artikla ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohta esteenä siviililain (Bürgerliches Gesetzbuch, jäljempänä BGB) 194 §:n 1 momentin, luettuna yhdessä 195 §:n kanssa, kaltaisen kansallisen lainsäädännön soveltamiselle, jonka mukaan palkallista vuosilomaa koskevan oikeuden vanhentumiseen sovelletaan yleistä kolmen vuoden vanhentumisaikaa, joka alkaa kulua BGB:n 199 §:n 1 momentissa säädetyin edellytyksin lomavuoden päättyessä, kun työnantaja ei asianmukaisin kehotuksin ja ilmoituksin ole antanut työntekijälle tosiasiallisesti mahdollisuutta käyttää lomaoikeuttaan?

____________

1 EUVL 2003, L 299, s. 9.