Kendelse afsagt af Personaleretten den 16. september 2010 - Baele m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-70/06) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 190 af 12.8.2006, s. 36.