Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 czerwca 2017 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division (Administrative Court) - Zjednoczone Królestwo] – The Queen, na wniosek: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury

(Sprawa C-591/15)1

(Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 355 ust. 3 TFUE – Status Gibraltaru – Artykuł 56 TFUE – Swoboda świadczenia usług – Sytuacja o charakterze wyłącznie wewnętrznym – Niedopuszczalność)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: The Queen, na wniosek: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited

Strona przeciwna: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury

Sentencja

Artykuł 355 ust. 3 TFUE w związku z art. 56 TFUE należy interpretować w ten sposób, że świadczenie usług przez podmioty mające siedzibę w Gibraltarze na rzecz osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Zjednoczonym Królestwie stanowi, w świetle prawa Unii, sytuację, której wszystkie elementy ograniczają się do obrębu jednego państwa członkowskiego.

____________

1 Dz.U. C 27 z 25.1.2016.