Жалба, подадена на 13 февруари 2011 г. - Hecq/Комисия

(Дело F-12/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Белгия) (представител: L. Vogel, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Жалба за отмяна на мълчаливия отказ по искането на жалбоподателя да възобнови своята професионална дейност и да му се изплати изцяло неговото възнаграждение на длъжностно лице, изчислено от 1 август 2003 г., заедно с обезщетение за вредите, двете увеличени с мораторни лихви при годишен лихвен процент от 7 %, считано от 1 август 2003 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на ОН от 29 октомври 2010 г., с което се отхвърля неговата жалба от 6 юли 2010 г. срещу мълчаливия отказ, за който се презюмира, че е приет на 15 април 2010 г., по искането на жалбоподателя от 15 декември 2009 г. да възобнови своята професионална дейност и да му се изплати изцяло неговото възнаграждение на длъжностно лице, изчислено от 1 август 2003 г., заедно с обезщетение за вредите, като всички тези суми бъдат увеличени с мораторни лихви при годишен лихвен процент от 7 %, изчислени считано от 1 август 2003 г.;

да се отмени, доколкото е необходимо, мълчаливия отказ, за който се презюмира, че е приет от ОН на 15 април 2010 г., доколкото с него се отхвърля горепосоченото искане на жалбоподателя от 15 декември 2009 г.;

да се осъди Комисията да обезщети жалбоподателя със сума, съответстваща на възнагражденията на длъжностно лице, от които той е бил несправедливо лишен, считано от 1 август 2003 г., като главно и допълнително искане, заедно със сума от 50 000 EUR, като всички тези суми бъдат увеличени с мораторни лихви при годишен лихвен процент от 7 %, изчислени считано от 1 август 2003 г.

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________