Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 20 юли 2016 г. — Hoeve/Комисия

(Дело F-46/14)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема преди постъпване на служба на Съюза — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза — Предложение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия — Възражение за недопустимост — Понятие за увреждащ акт — Член 83 от Процедурния правилник)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Roelof-Jan Wino Hoeve (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas и J.-N. Louis, avocats, впоследствие J.-N. Louis, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално J. Currall и G. Gattinara, впоследствие G Gattinara, накрая G Gattinara и F. Simonetti)

Предмет

Отмяна на решението за прехвърляне на пенсионните права на жалбоподателя към пенсионната схема на Съюза, с което се прилагат новите Общи разпоредби за изпълнение (ОРИ) на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като недопустима.

Г-н Roelof-Jan Wino Hoeve следва да понесе собствените си съдебни разноски и се осъжда да заплати съдебните разноски на Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 212, 7.7.2014 г., стр. 47.