EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU KOLMANDA KOJA ESIMEHE MÄÄRUS

2. juuli 2013

Kohtuasi F‑53/12

Bogdi jt

versus

Euroopa majandus‑ ja sotsiaalkomitee (EMSK)

Vaidluse lahendamine kompromissiga – Kodukorra artikli 69 lõige 1 – Poolte kokkulepe Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, milles hagejad paluvad sisuliselt tühistada majandus‑ ja sotsiaalkomitee otsused nende edutamise kohta palgaastmelt AST 5 palgaastmele AST 6, osas, milles nimetatud edutamistega vähendati tagasiulatuvalt korrutustegurit, mida nende töötasule alates 1. aprillist 2011 kohaldati.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑53/12: Bogdi jt vs. EMSK Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Pooled kannavad kohtukulud vastavalt nende vahel sõlmitud kokkuleppele.

Kokkuvõte

Ametnike hagid – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 69)