Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Spania) la 11 decembrie 2020 – ASADE - Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio/Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

(Cauza C-676/20)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Părțile din procedura principală

Reclamantă: ASADE - Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio

Pârâtă: Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

Întrebările preliminare

O reglementare națională care permite autorităților contractante să recurgă la convenții cu entități private fără scop lucrativ – nu doar cu asociațiile de voluntariat – în vederea prestării către persoane a oricărui tip de serviciu social în schimbul rambursării costurilor, fără a recurge la procedurile prevăzute de Directiva [2014/24/UE] privind achizițiile publice și indiferent de valoarea estimată, prin simpla calificare a acestor convenții ca fiind necontractuale, este compatibilă cu dreptul Uniunii, respectiv cu articolul 49 TFUE1 și cu articolele 76 și 77 (coroborate cu articolul 74 și cu anexa XIV) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 20142 ?

O reglementare națională care, în ceea ce privește prestarea de servicii de sănătate sau sociale de interes general, permite neaplicarea legislației în domeniul achizițiilor publice prin utilizarea tehnicii acțiunilor concertate, cu titlu de completare sau de substituire în raport cu administrarea directă, nu pentru motive legate de caracterul adecvat al tehnicii respective pentru prestarea corespunzătoare a serviciului, ci pentru îndeplinirea anumitor obiective de politică socială, care afectează modalitatea de prestare sau care sunt impuse agentului însărcinat cu prestarea serviciului în vederea alegerii sale drept ofertant câștigător, inclusiv în cazul în care sunt aplicabile principiile publicității, concurenței și transparenței, este compatibilă cu dreptul Uniunii, respectiv cu articolul 49 TFUE și cu articolele 76 și 77 (coroborate cu articolul 74 și cu anexa XIV) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, rezervarea exclusivă a acestei tehnici de intervenție în favoarea entităților fără scop lucrativ, iar nu doar a asociațiilor de voluntariat, inclusiv atunci când sunt respectate principiile transparenței și publicității, este compatibilă cu dreptul Uniunii – dispozițiile menționate anterior, precum și cu articolul 15 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie privind serviciile în cadrul pieței interne3 ?

În lumina articolului 15 alineatul (2) litera (b) din Directiva [2006/123/CE] privind serviciile, trebuie să se interpreteze că stabilirea în favoarea autorităților contractante a posibilității de a recurge la acțiunea concertată pentru a delega gestiunea serviciilor sociale și de sănătate către entități fără scop lucrativ echivalează cu condiționarea accesului la aceste servicii în funcție de forma de organizare juridică? În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, o reglementare națională precum cea în litigiu, în privința căreia statul nu a notificat Comisiei includerea unei condiții privind forma de organizare juridică, este validă, în sensul articolului 15 alineatul (7) din Directiva privind serviciile?

În cazul unor răspunsuri afirmative la întrebările anterioare, articolele 49 și 56 TFUE, articolele 76 și 77 (coroborate cu articolul 74 și cu anexa XIV) din Directiva [2014/24/UE] privind contractele de achiziții publice, precum și articolul 15 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie privind serviciile în cadrul pieței interne trebuie interpretate în sensul că permit autorităților contractante ca, în scopul selectării unei entități fără scop lucrativ (nu doar a asociațiilor de voluntariat) cu care convine asupra prestării către persoane a tuturor tipurilor de servicii sociale – pe lângă cele prevăzute la articolul 2 alineatul (2) litera (j) din directivă – să includă, printre criteriile de selecție, stabilirea entității în localitatea sau în zona geografică în care urmează a fi prestat serviciul?

____________

1 JO 2012, C 326, p. 47.

2 JO 2014, L 94, p. 65 (privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE).

3 JO 2006, L 376, p. 36.