ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

27 септември 2007 година

Дело F-120/06

Noémi Dálnoky

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс — Допустимост“

Предмет: Жалба на основание на членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑жа Dálnoky иска по-конкретно отмяна на обявлението за конкурс на общо основание EPSO/AD/47/06, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз от 21 юни 2006 г. (ОВ C 145 A, стр. 3), тъй като в него се изисква кандидатите да владеят отлично румънски език

Решение: Отхвърля жалбата като явно недопустима. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Жалба — Предварителна жалба по административен ред — Липса — Недопустимост — Изключения

(член 90, параграф 2 и член 91, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица и член 1, параграф 1 от приложение III към него)

2.      Длъжностни лица — Жалба — Предмет — Разпореждане до администрацията — Недопустимост

(член 91 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Съгласно член 91, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица жалбата пред общностния съд е допустима само ако преди това срещу акта, който засяга интересите на длъжностно лице, е била подадена жалба до органа по назначаването по реда на член 90, параграф 2 от посочения правилник.

Обстоятелството, че предварително и в предвидения срок не е подадена жалба по административен ред, води до явна недопустимост на жалбата, освен в хипотезата, в която тя е подадена срещу акт, който не е издаден от самия орган по назначаването, като например решение на конкурсна комисия или атестационен доклад.

В това отношение член 1, параграф 1 от приложение III към Правилника за длъжностните лица предвижда, че обявлението за конкурс е акт, който се изготвя от органа по назначаването. Следователно преди да се обжалва по съдебен ред дадено обявление за конкурс, срещу него трябва да се подаде жалба по административен ред съгласно член 90, параграф 2 от Правилника.

(вж. точки 35—37)

Позоваване на:

Съд — 10 юни 1987 г., Pomar/Комисия, 317/85, Recueil, стр. 2467, точки 11 и 13

Първоинстанционен съд — 20 юни 1990 г., Burban/Парламент, T‑133/89, Recueil, стр. II‑245, точка 17; 16 юли 1992 г., Della Pietra/Комисия, T‑1/91, Recueil, стр. II‑2145, точка 23; 2 май 2001 г., Barleycorn Mongolue и Boixader Rivas/Съвет и Парламент, T‑208/00, Recueil FP, стр. I‑A‑103 и II‑479, точки 30—32

2.      В рамките на контрола за законосъобразност по член 91 от Правилника за длъжностните лица общностният съд не може да дава разпореждания на администрацията или да се произнася по правни въпроси от компетентността ѝ.

(вж. точка 42)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 9 юни 1994 г., X/Комисия, T‑94/92, Recueil FP, стр. I‑A‑149 и II‑481, точка 33; 5 ноември 1996 г., Mazzocchi-Alemanni/Комисия, T‑21/95 и T‑186/95, Recueil FP, стр. I‑A‑501 и II‑1377, точка 44; 12 юни 2002 г., Mellone/Комисия, T‑187/01, Recueil FP, стр. I‑A‑81 и II‑389, точка 16; 2 март 2004 г., Di Marzio/Комисия, T‑14/03, Recueil FP, стр. I‑A‑43 и II‑167, точка 63