Žaloba podaná 4. júna 2009 - Marcuccio/Komisia

(vec F-56/09)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobcu: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým zamieta žiadosť žalobcu, ktorej predmetom je na jednej strane náhrada škody, ktorá mu vznikla v dôsledku údajného vniknutia zamestnancov Komisie do jeho služobného bytu v Luande 8. apríla 2002, a na druhej strane odovzdanie kópií fotografií vyhotovených v tejto súvislosti a zničenie všetkých dokumentov, ktoré sa týkali tejto udalosti

Návrhy žalobcu

vyhlásiť v súlade s platnými predpismi rozhodnutie o zamietnutí žiadosti z 24. apríla 2008 za nulitné alebo subsidiárne zrušiť toto rozhodnutie,

pokiaľ je potrebné, vyhlásiť v súlade s platnými predpismi poznámku z 11. septembra 2008 za nulitnú alebo subsidiárne ju zrušiť,

pokiaľ je potrebné, vyhlásiť v súlade s platnými predpismi akt, ktorým sa zamieta sťažnosť z 3. novembra 2008, za nulitný alebo subsidiárne zrušiť tento akt,

preukázať skutočnosť, že 8. apríla 2002 zamestnanci Komisie vnikli do služobného bytu žalobcu, vyhotovili fotografie a zaznamenali určité skutočnosti, preukázať a vyhlásiť nezákonnosť tejto skutočnosti,

uložiť Komisii povinnosť, aby žalobcovi písomne doručila každý materiál, ktorý tvorí dokumentáciu súvisiacu s touto skutočnosťou,

uložiť Komisii povinnosť, aby žalobcovi písomne doručila dokumentáciu vrátane fotografií,

uložiť Komisii povinnosť, aby zničila dokumentáciu a oznámila uvedené zničenie,

uložiť Komisii povinnosť, aby zaplatila žalobcovi v hotovosti z dôvodu náhrady škody sumu 225 000 eur alebo akúkoľvek vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za správnu a spravodlivú, to znamená: a) 100 000 eur ako náhradu škody za protiprávne vniknutie; b) 100 000 eur ako náhradu škody za protiprávne vyhotovenie fotografií; c) 25 000 eur ako náhradu škody za protiprávne zaznamenanie určitých skutočností, ktoré sa týkajú osobných záležitostí žalobcu,

uložiť Komisii povinnosť, aby zaplatila žalobcovi odo dňa nasledujúceho od doručenia žiadosti Komisii z 24. apríla 2008 až do dňa skutočného zaplatenia sumy 225 000 eur úroky z omeškania z tejto sumy vo výške 10 % p. a. s ročnou kapitalizáciou,

uložiť Komisii povinnosť, aby zaplatila žalobcovi ako náhradu škody, ktorú utrpí a ktorá vznikne v dôsledku nedoručenia dokumentácie od nasledujúceho dňa až do dňa doručenia dokumentácie žalobcovi sumu 100 eur za každý deň alebo akúkoľvek nižšiu alebo vyššiu sumu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za správnu a spravodlivú, ktorá sa má zaplatiť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vyhlásení rozsudku, ktorým sa má rozhodnúť v predmetnej veci, pokiaľ ide o sumy splatné počas obdobia od nasledujúceho do posledného dňa v mesiaci, počas ktorého bude vyhlásený uvedený rozsudok, a prvý deň každého mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, počas ktorého bude vyhlásený uvedený rozsudok, pokiaľ ide o práva, v tejto súvislosti, vymáhateľné počas predchádzajúceho mesiaca,

uložiť Komisii povinnosť, aby zaplatila žalobcovi ako náhradu škody, ktorú utrpí a ktorá vznikne v dôsledku nevykonania zničenia od nasledujúceho dňa až do dňa uvedeného zničenia sumu 100 eur za každý deň alebo akúkoľvek nižšiu alebo vyššiu sumu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za správnu a spravodlivú, ktorá sa má zaplatiť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vyhlásení rozsudku, ktorým sa má rozhodnúť v predmetnej veci, pokiaľ ide o sumy splatné počas obdobia od nasledujúceho do posledného dňa v mesiaci, počas ktorého bude vyhlásený uvedený rozsudok, a prvý deň každého mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, počas ktorého bude vyhlásený uvedený rozsudok, pokiaľ ide o práva, v tejto súvislosti, vymáhateľné počas predchádzajúceho mesiaca,

zaviazať Komisiu na náhradu výdavkov, poplatkov a odmien konania, vrátane tých, ktoré súvisia s vypracovaním znaleckého posudku na návrh jedného z účastníkov konania,

uložiť Komisii povinnosť, aby zaplatila výdavky súvisiace s prípadným vypracovaním znaleckého posudku z úradnej povinnosti.

____________