EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(trešā palāta)

2013. gada 12. decembrī

Lieta F‑58/12

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Lēmums par pensionēšanos saistībā ar invaliditāti – Vispārējās tiesas veikta atcelšana pamatojuma neesamības dēļ – Lūgums izpildīt spriedumu – Lūgums atjaunot amatā – Vispārējās tiesas sprieduma atcelšana – Intereses celt prasību neesamība – LESD 266. pants – Iestādes ārpuslīgumiskā atbildība – Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji ir acīmredzami juridiski nepamatota

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK atbilstoši tā 106.a pantam, ar ko L. Marcuccio būtībā lūdz atcelt lēmumu, ar kuru Eiropas Komisija ir noraidījusi viņa 2011. gada 25. marta lūgumu atjaunot viņu darbā un atlīdzināt ciesto kaitējumu.

Nolēmums      Prasību noraidīt kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami juridiski nepamatotu. L. Marcuccio sedz savus tiesāšanās izdevumus pats un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņu celta prasība – Interese celt prasību – Radušās un pastāvošas intereses nepieciešamība – Novērtēšana prasības celšanas brīdī – Prasība, kas prasītājam var dot labumu

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

2.      Ierēdņu celta prasība – Spriedums, ar kuru tiek atcelts tiesību akts – Sekas – Pienākums veikt izpildes pasākumus – Piemērošanas joma

(LESD 266. pants)

1.      Lai ierēdņa vai bijuša ierēdņa prasība, kas celta saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantu, lai atceltu tai nelabvēlīgu aktu Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkta izpratnē, būtu pieņemama, šai personai prasības celšanas brīdī ir jābūt pietiekami būtiskai interesei, kas ir radusies un aktuāla, lai šis akts tiktu atcelts, un šāda interese nozīmē, ka prasības rezultātā šī persona var gūt labumu.

(skat. 23. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2006. gada 29. novembris, T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 un T 139/05 Agne-Dapper u.c./Komisija u.c., 35. punkts un tajā minētā judikatūra.

Vispārējā tiesa: 2013. gada 11. septembris, T‑475/11 P Marcuccio/Komisija, 13.‑18. punkts.

2.       Lai būtu izpildīts LESD 266. pantā paredzētais pienākums, attiecīgajai iestādei jāveic pasākumi atceļošā sprieduma izpildei, Savienības tiesai kontrolējot, tai jāīsteno sava šajā sakarā esošā novērtējuma brīvība, ievērojot gan sprieduma rezolutīvo daļu un pamatojumu, gan Savienības tiesību normas.

Kas attiecas uz tāda sprieduma izpildi, ar ko atceļ lēmumu par pensionēšanos saistībā ar invaliditāti pamatojuma neesamības dēļ, un, vajadzības gadījumā, pieņem jaunu pienācīgi pamatotu lēmumu par pensionēšanos, iestādei vispirms ir jāpārbauda ieinteresētās personas veselības stāvoklis.

(skat. 33. un 34. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2006. gada 19. oktobris, T‑503/04 Pessoa un Costa/Komisija, 69. un 70. punkts un tajos minētā judikatūra.