Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 18. septembra spriedums – Allgeier/FRA

(lieta F-58/10) 1

Civildienests – Pienākums sniegt palīdzību – Civildienesta noteikumu 24. pants – Psiholoģiskā vardarbība – Administratīvā izmeklēšana

Tiesvedības valoda angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Timo Allgeier (Vīne, Austrija) (pārstāvji L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (pārstāvji M. Kjærum, pārstāvis, kam palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt atbildētājas lēmumu, ar kuru netika apmierināta prasītāja iesniegtā sūdzību par psiholoģisko vardarbību. Otrkārt, prasība atzīt, ka prasītājs ir cietis no psiholoģiskās vardarbības no savas priekšniecības puses, kā arī prasība atlīdzināt mantisko un morālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2009. gada 16. oktobra lēmumu;

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai ir jāsamaksā Allgeier EUR 5000;

atlikušajā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra sedz savus un atlīdzina Allgeier tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 260, 25.09.2010., 27. lpp.