Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 26. martā iesniedza Oberlandesgericht Stuttgart (Vācija) – Paypal (Europe) Sàrl et Cie, SCA/PQ

(Lieta C-190/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Stuttgart

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Paypal (Europe) Sàrl et Cie, SCA

Atbildētājs apelācijas tiesvedībā: PQ

Prejudiciālie jautājumi

Vai, vērtējot atsevišķi un interpretējot autonomi, prasījums no neatļautas darbības kā prasījums no līguma Regulas (ES) Nr. 1215/2012 1 7. panta 1. punkta izpratnē ir kvalificējams jau tad, ja prasījums no neatļautas darbības kaut kādā ziņā konkurē ar prasījumu no līguma un ja konstatējums, vai pastāv prasījums no neatļautas darbības, nav atkarīgs no līguma interpretācijas?

2)    Ja atbilde uz pirmo jautājumu būtu noliedzoša: kur atrodas kaitējuma rašanās vieta Regulas Nr. 1215/2012 7. panta 2. punkta izpratnē, ja maksājumu pakalpojumu sniedzējs no klienta konta pārskaita elektronisko naudu uz azartspēļu uzņēmuma kontu, kas atvērts pie tā paša maksājumu pakalpojumu sniedzēja, un ja maksājumu pakalpojumu sniedzēja līdzdalība šim azartspēļu uzņēmumam adresētajos maksājumos eventuāli ir uzskatāma par neatļautu darbību:

2.1)    Vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja juridiskajā adresē kā elektroniskās naudas darījuma vietā?

2.2)    Vai vietā, kur šā darījuma rezultātā (vismaz tad, ja darījums ir likumīgs) rodas maksājumu pakalpojumu sniedzēja prasījuma tiesības uz izdevumu atlīdzinājumu no klienta, kurš uzdevis veikt šo maksājumu?

2.3)    Vai vietā, kur atrodas klienta, kurš uzdevis veikt šo maksājumu, dzīvesvieta?

2.4)    Vai vietā, kur atrodas klienta bankas konts, kuram maksājumu pakalpojumu sniedzējs var piekļūt uz tiešā debeta pilnvarojuma pamata, lai papildinātu elektroniskās naudas kontu?

2.5)    Vai vietā, kur azartspēles laikā tiek zaudēta nauda, kuru maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir pārskaitījis uz spēlētāja kontu azartspēļu uzņēmumā, proti, azartspēļu uzņēmuma juridiskajā adresē?

2.6)    Vai vietā, kur klients spēlē aizliegto azartspēli (ja spēles vieta vienlaikus ir arī klienta dzīvesvieta)?

2.7)    Vai tā nav neviena no šīm vietām?

2.8)    Ja atbilde uz 2.2) jautājumu būtu apstiprinoša un ja tā atkarīga no vietas, kur uz darījuma pamata maksājumu pakalpojumu sniedzējam rodas prasījuma tiesības uz izdevumu atlīdzinājumu no šā klienta: kur rodas prasījuma tiesības uz izdevumu atlīdzinājumu no klienta, kurš ir uzdevis veikt maksājumu? Vai, nosakot šo saistību izpildes vietu, var izmantot maksājumu pakalpojumu pamatlīguma izpildes vietu vai parādnieka dzīvesvietu?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV 2012, L 351, 1. lpp.).