Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 6 Απριλίου 2021 – Italy Emergenza Cooperativa Sociale κατά Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

(Υπόθεση C-214/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Consiglio di Stato

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα και αναιρεσείουσα: Italy Emergenza Cooperativa Sociale

Καθής και αναιρεσίβλητη: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Παρισταμένης της: ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Odv

Προδικαστικό ερώτημα

Αντιβαίνει στο άρθρο 10, στοιχείο η΄, της οδηγίας 2014/24/ΕΕ 1 –σε συνδυασμό με την αιτιολογική σκέψη 28 της οδηγίας– εθνική νομοθεσία η οποία προβλέπει ότι η παροχή υπηρεσιών διακομιδής έκτακτης και επείγουσας ανάγκης με ασθενοφόρο μπορεί να ανατίθεται κατά προτεραιότητα, με σύμβαση, αποκλειστικώς σε εθελοντικές οργανώσεις –εφόσον αυτές έχουν εγγραφεί τουλάχιστον προ εξαμήνου στο ενιαίο εθνικό μητρώο του τριτογενούς τομέα, ανήκουν σε δίκτυο ενώσεων και είναι διαπιστευμένες βάσει της περιφερειακής τομεακής νομοθεσίας (οσάκις υφίσταται τέτοια), και υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω ανάθεση διασφαλίζει την παροχή των υπηρεσιών στο πλαίσιο συστήματος το οποίο συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη κοινωνικού σκοπού και επιδιώκει σκοπούς αλληλεγγύης, υπό συνθήκες διασφαλίζουσες την οικονομική αποδοτικότητα και την καταλληλότητα των υπηρεσιών, τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας και της απαγόρευσης των διακρίσεων– αποκλείοντας, μεταξύ των πιθανών αναδόχων, άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και, ειδικότερα, τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς, ως μη κερδοσκοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των κοινωνικών συνεταιρισμών που διαχειρίζονται την κατανομή στα μέλη τους επιστροφών οι οποίες συνδέονται με δραστηριότητες γενικού συμφέροντος, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 2 bis, του νομοθετικού διατάγματος 112/2017;

____________

1     Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ 2014, L 94 σ. 65).