Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2006. gada 6. decembra rīkojums - Strack pret Komisiju

(lieta F-37/06) 1

Ierēdņi - Sociālais nodrošinājums - Veselības apdrošināšana - Arodslimība - Nelabvēlīgs akts - Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Guido Strack, Ķelne (Vācija) (pārstāvji - G. Bouneou un F. Frabetti, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un H. Kraemer)

Priekšmets

Pirmkārt, Komisijas lēmuma, ar ko noraida prasītāja lūgumu atzīt viņa slimību par arodslimību, atcelšana un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 131, 03.06.2006., 53. lpp.