Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 17 października 2013 r. – Wasilew przeciwko Komisji

(Sprawa F-77/12)1

(Służba publiczna – Konkurs otwarty – Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/208/11 – Brak możliwości używania na egzaminie wstępnym klawiatury, do której kandydat był przyzwyczajony – Odmowa dopuszczenia do etapu oceny zintegrowanej – Równość traktowania)

Język postępowania: bułgarski

Strony

Strona skarżąca: Wasił Wasilew (Sandanski, Bułgaria) (przedstawiciel: adwokat R. Nedin)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i N. Nikołowa, pełnomocnicy)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji o niedopuszczeniu strony skarżącej do etapu oceny zintegrowanej w ramach konkursu EPSO/AD/208/11.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.W. Wasilew pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.