Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 7 lipca 2011 r. – Pirri przeciwko Komisji

(Sprawa F-21/11)

(Służba publiczna – Osoba domagająca się przyznania jej statusu urzędnika lub pracownika Unii Europejskiej – Skarga – Oczywista niedopuszczalność – Niedochowanie procedury poprzedzającej wniesienie skargi)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Antonio Gerardo Pirri (Travedona Monate, Włochy), (przedstawiciel: S. Costantino, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot sprawy

Żądanie skarżącego przyznania mu statusu pracownika Unii Europejskiej

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

A. Pirri pokryje swoje własne koszty.