Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 1 lipca 2010 r. - Füller-Tomlinson przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-97/08)1

(Służba publiczna - Były członek personelu tymczasowego - Choroba zawodowa - Uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym - Czas trwania postępowania mającego na celu uznanie choroby za chorobę zawodową)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Paulette Füller-Tomlinson (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: K. Zejdová i S. Seyr, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji określającej na 20% stopień częściowej trwałej niezdolności do pracy w następstwie choroby o podłożu zawodowym, na którą cierpi skarżąca, oraz posiłkowo zasądzenie od pozwanego zapłaty pewnej kwoty tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez skarżącą.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Paulette Füller-Tomlinson zostaje obciążona całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 44 z 21.2.2009, s. 76.