Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 december 2015 – De Nicola/EIB

(Zaak F-128/11)1

(Openbare dienst – Personeel van de EIB – Beoordeling – Beoordelingsrapport 2010 – Betwisting – Interne procedures – Voorwaarden – Afstand – Beroep – Procesbelang – Geen procesbelang – Redelijke termijn – Niet-eerbiediging – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (vertegenwoordiger: L. Isola, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank (vertegenwoordigers: G. Nuvoli en T. Gilliams, gemachtigden, A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek strekkende tot, ten eerste, nietigverklaring van de e-mails en de besluiten van de EIB betreffende de administratieve procedure in het kader van de beoordeling van zijn prestaties gedurende 2010, ten tweede, nietigverklaring van het besluit van de president van de EIB om geen procedure voor een minnelijke regeling voor de verzoeningscommissie in te leiden, ten derde, nietigverklaring van verzoekers jaarlijkse beoordeling over 2010, voor zover hem niet de beoordeling „exceptional performance” of „very good performance” wordt gegeven en hij niet wordt voorgedragen voor bevordering tot de functie D en, ten slotte, veroordeling van de EIB tot vergoeding van verzoekers materiële en immateriële schade

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

De Nicola draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Investeringsbank.

____________

1 PB C 65 van 3.3.2012, blz. 21.