Решение на Общия съд от 23 септември 2020 г. — Hypo Vorarlberg Bank/ЕСП

(Дело T-414/17)1

(Икономически и паричен съюз — Банков съюз — Единен механизъм за преструктуриране на кредитни институции и някои инвестиционни посредници (ЕМП) — Единен фонд за преструктуриране (ЕФП) — Решение на ЕСП относно изчисляването на предварителните вноски за 2017 г. — Жалба за отмяна — Пряко и лично засягане — Допустимост — Съществени процесуални правила — Удостоверяване на решението — Задължение за мотивиране — Ограничаване на действието на решението във времето)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Hypo Vorarlberg Bank AG, по-рано Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Брегенц, Австрия) (представители: G. Eisenberger и A. Brenneis, адвокати)

Ответник: Единен съвет по преструктуриране (представители: P. Messina и J. Kerlin, подпомагани от B. Meyring, S. Schelo, T. Klupsch и S. Ianc, адвокати)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на решението на ЕСП, прието на изпълнителната му сесия от 11 април 2017 г., относно предварителните вноски за 2017 г. в Единния фонд за преструктуриране (SRB/ES/SRF/2017/05), в частта, в която се отнася до жалбоподателя

Диспозитив

Отменя решението на Единния съвет за преструктуриране (ЕСП), прието на изпълнителната му сесия от 11 април 2017 г., относно предварителните вноски за 2017 г. в Единния фонд за преструктуриране (SRB/ES/SRF/2017/05), в частта, в която се отнася до Hypo Vorarlberg Bank AG.

ЕСП понася направените от него съдебни разноски, както и тези на Hypo Vorarlberg Bank.

____________

1 ОВ C 277, 21.8.2017 г.