Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 7 juli 2011 – Pedeferri m.fl. mot kommissionen

(Mål F-57/10)1

(Personalmål – Tjänstemän – Talan – Personer som gör gällande att de är tjänstemän eller anställda vid Europeiska unionen – Avvisning – Underlåtenhet att iaktta det administrativa förfarandet)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Stefano Pedeferri (Mornago, Italien) m.fl. (ombud: advokaten G. Vistoli)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin, båda i egenskap av ombud, samt advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Sökandenas yrkande om att de ska anses vara anställda vid Europeiska unionen

Avgörande

Talan avvisas.

Sökandena ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 55, 19.02.2011, s. 36.