EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(trešā palāta)

2016. gada 15. jūnijā

Lieta F‑61/12

Beata Stepien
un
Mario Animali

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Valstī iegūto pensijas tiesību nodošana – Priekšlikums par izdienas gadu ieskaitu – Akts, kas nav nelabvēlīgs – Prasības nepieņemamība – Pieteikums pieņemt nolēmumu, neaplūkojot lietu pēc būtības – Reglamenta 83. pants

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru Beata Stepien un Mario Animali lūdz atcelt Eiropas Komisijas iecēlējinstitūcijas attiecīgi 2012. gada 2. un 19. marta lēmumus, ar kuriem tikušas noraidītas viņu sūdzības par “lēmumiem”, kuros ir noteikts izdienas gadu ieskaits, lai Eiropas Savienības pensiju shēmā nodotu pensijas tiesības, kas iepriekš gūtas citā shēmā, un, vajadzības gadījumā, atcelt attiecīgi 2011. gada 27. jūlija un 5. oktobra “lēmumus” par minēto izdienas gadu aprēķinu

Nolēmums      Prasību noraidīt. Beata Stepien un Mario Animali sedz paši savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Priekšlikums par izdienas gadu ieskaitu, lai nodotu Savienības shēmai pensijas tiesības, kas iegūtas pirms stāšanās darbā Savienībā – Izslēgšana

(Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkts un VIII pielikuma 11. panta 2. punkts)

Priekšlikumam par izdienas gadu ieskaitu, par kuru ierēdnim ir bijis paziņots, lai Eiropas Savienības pensiju sistēmā nodotu viņa citā sistēmā iegūtās pensiju tiesības, nav saistošu tiesisko seku, kas tieši un tūlītēji ietekmētu adresāta tiesisko situāciju, būtiski to mainot. Tādējādi tas nav uzskatāms par nelabvēlīgu aktu Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkta izpratnē.

(skat. 18. punktu)

Atsauces

Vispārējā tiesa: spriedumi, 2015. gada 13. oktobris, Komisija/Verile un Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 62. punkts, un Teughels/Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 58. punkts.