6. aprillil 2018 esitatud hagi – Qualcomm versus komisjon

(kohtuasi T-235/18)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Qualcomm, Inc. (San Diego, California, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, M. Davilla ja M. English)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

tühistada trahv või teise võimalusena oluliselt vähendada selle summat;

võtta hagiavalduses viidatud menetlust korraldavaid meetmeid või teha uurimistoiminguid; ja

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja seitse väidet.

Esimene väide on, et vaidlustatud otsuse tegemisel on ilmselgelt rikutud menetlusnorme;

Teine väide on, et vaidlustatud otsuses on tehtud ilmseid hindamisvigu, otsus on põhjendamata ning selles on moonutatud tõendeid, kuna jätab arvestamata Qualcommi tõhususe kasvul põhineva kaitse;

Kolmas väide on, et vaidlustatud otsus rikub õigusnormi ning selles on tehtud ilmseid hindamisvigu, kuna selles tuvastati, et vaidlusalused kokkulepped võisid tekitada võimalikku konkurentsivastast mõju;

Neljas väide on, et vaidlustatud otsuses on tehtud ilmseid hindamisviga seoses asjaomase tooteturu määratlemisega ja valitseva seisundi tuvastamisega;

Viies väide on, et vaidlustatud otsus rikub ilmselgelt õigusnorme ja selles on tehtud ilmseid hindamisvigu ning otsus on väidetava rikkumise kestuse osas põhjendamata;

Kuues väide on, et vaidlustatud otsuses on tehtud ilmseid hindamisvigu trahvisummade arvutamise juhiste osas ning see rikub proportsionaalsuse põhimõtet; ja

Seitsmes väide on, et vaidlustatud otsuses on tehtud ilmseid hindamisvigu komisjoni pädevuse kindlaksmääramise ja liikmesriikide vahelise kaubanduse osas.

____________