BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS FÖRSTA AVDELNING

den 25 maj 2007

Mål F-92/06

Magdalena Antas

mot

Europeiska unionens råd

”Förlikning under ett informellt möte – Avskrivning ”

Saken: Talan, som väckts i enlighet med artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Magdalena Antas yrkar att personaldomstolen skall ogiltigförklara rådets beslut av den 9 september 2005 om avslag på hennes skadeståndskrav, förplikta rådet att utge skadestånd till henne för den skada som hon har lidit på grund av den sena anslutningen till det belgiska systemet för social trygghet och andra fel som institutionen har begått, samt uppmana parterna att snarast enas om ett skadeståndsbelopp.

Avgörande: Mål F‑92/06, Antas mot rådet, avskrivs. Rättegångskostnaderna fördelas i enlighet med vad parterna har överenskommit.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning i målet vid personaldomstolen – Avskrivning

(Förstainstansrättens rättegångsregler, artiklarna 87.5 andra stycket, och 98 första stycket; rådets beslut 2004/752, artikel 3.4)