Žaloba podaná 20. júla 2010 - Barthel a i./Súdny dvor

(vec F-59/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Yvette Barthel (Arlon, Belgicko) a iní (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, avocats)

Žalovaný: Súdny dvor

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým Súdny dvor zamietol návrh žalobcov o priznanie príspevku za prácu na zmeny stanovený v článku l ods. 1 prvej zarážke nariadenia Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 z 9. februára 1976, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na príspevky za prácu na zmeny, podmienky poskytovania príspevkov a ich sadzby (Ú. v. ES L 38, s. 1; Mim. vyd. 01/001, s. 78)

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie tajomníka Súdneho dvora Európskej únie o zamietnutí návrhu žalobcov z 8. júna 2009 priznať od 20. decembra 2006 príspevok za prácu na zmeny stanovený v článku l ods. 1 prvej zarážke nariadenia Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 z 9. februára 1976,

zaviazať Súdny dvor Európskej únie na náhradu trov konania.

____________