RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Tredje Afdeling)

15. juni 2016

Sag F-88/12

Harald Gaertner

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – midlertidigt ansatte – pensioner – overførsel af nationale pensionsrettigheder – forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår – akt, der ikke indeholder et klagepunkt – afvisning af sagen – anmodning om, at der træffes afgørelse, uden at behandlingen af sagens realitet indledes – procesreglementets artikel 83«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratomtraktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Harald Gaertner har nedlagt påstand om annullation af »afgørelsen« af 16. januar 2012 om beregning af godskrivningen, i Den Europæiske Unions pensionsordning, af de pensionsrettigheder, som han havde erhvervet tidligere i forbindelse med en anden ordning og, om fornødent, af afgørelsen truffet af Europa-Kommissionens ansættelsesmyndighed den 15. juni 2012 om afslag på hans klage over »afgørelsen« om fastsættelse af nævnte godskrivning.

Udfald:      Europa-Kommissionen frifindes. Harald Gaertner bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemandssager – akt, der indeholder et klagepunkt – begreb – forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår med henblik på overførsel af pensionsrettigheder, optjent inden indtræden i Unionens tjeneste, til Unionens pensionsordning – udelukket

(Tjenestemandsvedtægten, art. 91, stk. 1, og bilag VIII, art. 11, stk. 2)

Et forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår, som fremsendes til en tjenestemand med henblik på overførsel af de pensionsrettigheder, som er optjent i et andet system, til Den Europæiske Unions pensionsordning, frembringer ikke retligt bindende virkninger, der direkte og umiddelbart berører adressatens retsstilling gennem en væsentlig ændring af hans retsstilling og udgør ikke en bebyrdende retsakt som omhandlet i vedtægtens artikel 91, stk. 1.

I denne forbindelse skal annullationspåstanden vedrørende et forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår med henblik på en overførsel til Den Europæiske Unions pensionsordning af de pensionsrettigheder, der er erhvervet i henhold til et andet system, fortolkes som en påstand om annullation af den endelige afgørelse om anerkendelse af en godskrivning af pensionsgivende tjenesteår, hvis det dels er ubestridt mellem parterne, at den pågældende havde givet sit samtykke til at fortsætte proceduren til overførsel af de pensionsrettigheder, der var optjent inden hans tiltrædelse af tjenesten, ved at give sit samtykke til det forslag, som var blevet fremsendt til ham, og hvis denne endelige afgørelse dels var blevet vedtaget inden anlæggelsen af søgsmålet ved Unionens retsinstanser.

Når en afgørelse om anerkendelse af en godskrivning af de pensionsgivende tjenesteår, som følger af pensionsrettigheder optjent tidligere i forbindelse med en anden ordning af sagsøgeren, er blevet vedtaget inden anlæggelsen af søgsmålet, når sagsøgeren udtrykkeligt har gjort gældende, at hans søgsmål kunne anses for reelt at vedrøre en påstand om annullation af den endelige afgørelse om anerkendelse af godskrivningen af de pensionsgivende tjenesteår, når en ny afgørelse om anerkendelse af en godskrivning af de pensionsgivende tjenesteår, som følger af pensionsrettigheder optjent tidligere i forbindelse med en anden ordning af sagsøgeren er blevet vedtaget og når denne nye afgørelse udtrykkeligt har tilbagetrukket og erstattet afgørelsen om anerkendelse af godskrivningen af pensionsgivende tjenesteår, idet den nye afgørelse kun kan anses for en tilbagetrækning med tilbagevirkende kraft af afgørelsen med samme genstand, skal sidstnævnte anses for aldrig at have eksisteret.

(jf. præmis 14-18)

Henvisning til:

Den Europæiske Unions Ret: domme af 13. oktober 2015, Kommissionen mod Verile og Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, præmis 62, 110 og 120, og Teughels mod Kommissionen, T-131/14 P, EU:T:2015:778, præmis 58.