EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)


2012. gada 8. februārī


Lieta F‑23/11


AY

pret

Eiropas Savienības Padomi

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2010. gada paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Kvalifikācijas celšanas un sertifikācijas neņemšana vērā – Kļūda tiesību piemērošanā

Priekšmets      Prasība, kas celta atbilstoši LESD 270. pantam, kurš ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, ar kuru AY tostarp lūdz atcelt Padomes lēmumu par viņa nepaaugstināšanu AST 9 pakāpē 2010. gada paaugstināšanas amatā ietvaros un atlīdzināt, viņaprāt, viņam nodarītos zaudējumus

Nolēmums      Atcelt lēmumu, ar kuru Padome ir atteikusies paaugstināt prasītāju AST 9 pakāpē 2010. gada paaugstināšanas amatā ietvaros. Par prasījumiem, kurus prasītājs ir iesniedzis pakārtoti, nav jālemj. Pārējie prasītāja prasības pieteikumā norādītie prasījumi tiek noraidīti. Padome atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Iecēlējinstitūcijas pienākums – Pierādīšanas pienākums

(Civildienesta noteikumu 45. pants)

2.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Kandidāti, kam ir tiesības tikt paaugstinātiem amatā – Ierēdņi, kuri ir sekmīgi izturējuši sertifikācijas pārbaudījumus – Tiesības uz paaugstināšanu amatā – Neesamība

(Civildienesta noteikumu 45. un 45.a pants)

3.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Administrācijas novērtējuma brīvība – Elementi, ko var ņemt vērā – Sertifikācijas pārbaudījumu sekmīga izturēšana

(Civildienesta noteikumu 24.a pants, 43. pants, 45. panta 1. punkts un 45.a pants)

4.      Ierēdņi – Prasība – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Apstrīdēta prettiesiska akta atcelšana – Pienācīga atlīdzība par morālo kaitējumu – Ierobežojumi

(Civildienesta noteikumu 91. pants)

1.      Ja pastāv pietiekami atbilstošs pierādījumu kopums, kas pamato ierēdņa, kurš nav paaugstināts amatā, argumentāciju par patiesas kandidātu salīdzinošas izvērtēšanas neesamību, iestādei, iesniedzot objektīvus pierādījumus, kas var būt pārbaudes tiesā priekšmets, ir jāpierāda, ka tā ir ievērojusi ierēdņiem, kuriem ir tiesības tikt paaugstinātiem amatā, Civildienesta noteikumu 45. pantā sniegtās garantijas un veikusi šādu salīdzinošu izvērtēšanu.

(skat. 25. punktu)


Atsauce

Pirmās instances tiesa: 1992. gada 30. janvāris, T‑25/90 Schönherr/EESK, 25. punkts.

2.      Fakts, ka AST funkciju grupas ierēdnis ir ticis izraudzīts apgūt apmācību programmu un ir sekmīgi izturējis Civildienesta noteikumu 45.a pantā paredzētos sertifikācijas pārbaudījumus iekļūšanai AD funkciju grupā, pats par sevi viņam nerada nedz tiesības uz paaugstināšanu augstākā pakāpē AST funkciju grupā, nedz arī jebkāda veida automātiskas priekšrocības.

(skat. 26. punktu)

3.      Iecēlējinstitūcija nevar neņemt vērā ierēdņu sertifikāciju, veicot salīdzinošu nopelnu izvērtēšanu paaugstināšanas amatā laikā, pretējā gadījumā tiktu pārkāpts Civildienesta noteikumu 45. panta 1. punkts.

Pirmkārt, AST funkciju grupas ierēdņu sertifikācija pēc definīcijas ir uzskatāma par attiecīgo ierēdņu kvalifikācijas celšanu Civildienesta noteikumu 24.a panta izpratnē. Otrkārt, minētajai iecēlējinstitūcijai, piemērojot Civildienesta noteikumu 24.a pantu, ir jāņem vērā ierēdņa veiktā kvalifikācijas celšana viņa karjeras attīstībā. Šis pienākums tostarp tiek ievērots novērtēšanas ziņojumu saturā attiecībā uz spējām, efektivitāti un uzvedību darbā, kas tiek sagatavoti, piemērojot Civildienesta noteikumu 43. pantu. Treškārt, paaugstināšana amatā ir viens no ierēdņa karjeras attīstības elementiem. Tādējādi, veicot paaugstināšanu amatā, iecēlējinstitūcijai ir jāņem vērā amatā paaugstināmo ierēdņu veiktā kvalifikācijas celšana kā daļa no ierēdņu nopelniem. Šie nopelni tostarp tiek norādīti novērtējuma ziņojumā, kas ir viens no Civildienesta noteikumu 45. panta 1. punktā skaidri norādītajiem trīs elementiem, kas ir jāņem vērā, veicot salīdzinošo nopelnu izvērtējumu paaugstināšanas amatā nolūkos.

No tā izriet, ka iecēlējinstitūcija, veicot amatā paaugstināmo ierēdņu salīdzinošu nopelnu izvērtējumu, nevar neņemt vērā faktu, ka ierēdnis tika izraudzīts apmācību programmas apgūšanai, lai saņemtu sertifikāciju, un ka viņš ir sekmīgi izturējis pārbaudījumus, apliecinot, ka viņš šo programmu ir sekmīgi apguvis. Šis pienākums vēl jo svarīgāks ir AST funkciju grupas ierēdņu apmācības programmas gadījumā, kas sniedz iespēju iegūt amatu AD funkciju grupā, jo dalība šajā programmā atbilstoši Civildienesta noteikumu 45.a pantā, un īpaši tā 2. punkta pirmajā daļā, iekļautajiem nosacījumiem bija faktiski attiecināma tikai uz AST funkciju grupas ierēdņiem, kas tika “izraudzīti”, pamatojoties uz viņu novērtējuma ziņojumiem, kā arī viņu izglītības un apmācību līmeni, ņemot vērā dienesta vajadzības.

(skat. 27.–32. punktu)

4.      Prettiesiska iestādes tiesību akta atcelšana pati par sevi var būt atbilstoša atlīdzība un principā pietiekama ierēdnim iespējami nodarītā morālā kaitējuma atlīdzināšanai.

Tomēr šāda tiesību akta atcelšana nevar būt morālā kaitējuma atlīdzinājums pilnā apmērā, ja šajā lēmumā ir ietverts ieinteresētās personas spēju vai uzvedības vērtējums, kas var viņu aizskart, ja tam nav iedarbības vai ja izdarītais pārkāpums ir īpaši smags.

(skat. 41. un 42. punktu)


Atsauce

Civildienesta tiesa: 2011. gada 14. jūlijs, F‑98/07 Petrilli/Komisija, 28. punkts un tajā minētā judikatūra.