BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS FÖRSTA AVDELNING

den 23 januari 2008

Mål F-123/07

Chantal De Fays

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Förlikning på initiativ av personaldomstolen – Avskrivning”

Saken: Talan, som väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Chantal De Fays har yrkat ogiltigförklaring av sin karriärutvecklingsrapport för år 2005 samt att kommissionen ska förpliktas utge ersättning för den ideella skada hon lidit på grund av att nämnda rapport upprättats för sent och på grund av att de bedömningar som vid upprepade tillfällen avges beträffande henne i rapporten inte överensstämmer med hennes verkliga prestationer.

Avgörande: Mål F‑123/07, De Fays mot kommissionen, avskrivs från personaldomstolens register. Kommissionen ska ersätta sökandens kostnader såvitt dessa skäligen varit påkallade. Kommissionen ska bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning i tvisten vid personaldomstolen – Avskrivning från registret

(Personaldomstolens rättegångsregler, artiklarna 69 och 74)