Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 9ης Δεκεμβρίου 2010 - Schuerings κατά Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

(Υπόθεση F-87/08)1

(Υπαλληλική υπόθεση - Προσωπικό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Έκτακτος υπάλληλος - Σύμβαση αόριστης διάρκειας - Απόλυση - Απαίτηση ύπαρξης έγκυρου λόγου - Κατάργηση της θέσης - Καθήκον μέριμνας - Τοποθέτηση σε άλλη θέση)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: Gisela Schuerings (Νίκαιο, Γαλλία) (εκπρόσωποι: N. Lhoest και L. Delhaye, δικηγόροι)

Καθού-εναγόμενο: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (εκπρόσωπος: T. Ciccarone, επικουρούμενος από τον L. Levi, δικηγόρο)

Αντικείμενο

Ακύρωση της απόφασης του καθού περί απολύσεως της προσφεύγουσας-ενάγουσας, καθώς και αίτημα να υποχρεωθεί το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να αποκαταστήσει την υλική ζημία και να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη που υπέστη η προσφεύγουσα-ενάγουσα.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Ακυρώνει την απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2007 περί απολύσεως της G. Schuerings.

Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή κατά τα λοιπά.

Καταδικάζει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) στα δικαστικά έξοδα.

____________

1 - EE C 327 της 20.12.2008, σ. 43..