ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 28. októbra 2010

Vec F‑9/09

Isabel Vicente Carbajosa a i.

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Verejné výberové konania EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 v oblasti boja proti podvodom – Akt spôsobujúci ujmu – Vylúčenie uchádzačov na základe výsledkov vstupných testov – Nedostatok právomoci EPSO“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou I. Vicente Carbajosa a dve ďalšie úradníčky/dočasné zamestnankyne Komisie navrhujú zrušenie rozhodnutí Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) o prijatí a uverejnení oznámenia o verejných výberových konaniach EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08, rozhodnutí EPSO týkajúcich sa opravy vstupných testov a písomných skúšok, ako aj zrušenie známkovania ústnych skúšok uvedených výberových konaní

Rozhodnutie: Rozhodnutia EPSO o tom, že I. Vicente Carbajosa, v súvislosti s výberovým konaním EPSO/AD/117/08, a N. Lehtinen a M. Menchén, v súvislosti s výberovým konaním EPSO/AD/116/08, nebudú zapísané do zoznamu uchádzačov vyzvaných na podanie úplnej prihlášky, sa zrušujú. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta ako neprípustná. Komisia znáša všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Záujem na konaní – Uchádzač vylúčený z výberového konania, ktorý požaduje zrušenie všetkých úkonov výberového konania – Prípustnosť obmedzená na vylúčenie žalobcu

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91)

2.      Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) – Priebeh výberového konania na prijímanie úradníkov – Úloha EPSO – Pomoc výberovej komisii

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III články 1, 4 a 7)

3.      Úradníci – Žaloba – Rozsudok o zrušení – Účinky

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91)

1.      Návrh uchádzača vylúčeného zo zoznamu uchádzačov vyzvaných na podanie úplnej prihlášky na účely ich prípadného prijatia do verejného výberového konania, ktorý smeruje k zrušeniu výberového konania, je prípustný len v rozsahu, v akom sa týka zamietnutia zapísať ho do predmetného zoznamu.

(pozri bod 36)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 25. mája 2000, Elkaïm a Mazuel/Komisia, T‑173/99, Zb. VS s. I‑A‑101 a II‑433, bod 23 a tam citovaná judikatúra

2.      Aj keď sa Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) v dôsledku jemu zverených úloh stáva významným subjektom pri určení a vykonávaní politiky Únie v oblasti výberu zamestnancov, jeho úloha, pokiaľ ide o priebeh výberových konaní na prijímanie úradníkov, hoci významná v rozsahu, v akom pomáha výberovej komisii, zostáva v každom prípade voči nej subsidiárna, pretože EPSO ju nemôže nahrádzať.

Hoci je pravda, že podľa článku 1 prílohy III služobného poriadku oznámenie o výberovom konaní, ktoré stanovuje podmienky na prijatie do výberového konania, vypracuje menovací výbor, teda od roku 2002 EPSO, nemení to nič na tom, ako vyplýva z článku 4 uvedenej prílohy prijatej v rámci reformy v roku 2004 na účely vloženia článku 7 do tejto prílohy, ktorý upravuje úlohy zverené EPSO, že akonáhle výberové konanie začne, obmedzuje sa úloha EPSO na vypracovanie zoznamu uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v článku 28 písm. a), b) a c) služobného poriadku – teda sú štátnymi príslušníkmi jedného z členských štátov Únie a majú všetky práva náležiace občanovi, splnili všetky povinnosti, ktoré im ukladá právo, týkajúce sa vojenskej služby a poskytnú záruku bezúhonnosti nevyhnutnú na výkon funkcie – a tento zoznam zašle spolu s podkladmi uchádzačov predsedovi výberovej komisie. Služobný poriadok teda EPSO nepriznáva úlohy týkajúce sa samotného výberu pracovníkov.

(pozri body 48 a 49)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 15. júna 2010, Pachtitis/Komisia, F‑35/08, bod 58, ktoré je predmetom odvolania na Všeobecnom súde Európskej únie, vec T‑361/10 P

3.      Ak sa rozhodnutie Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) nezapísať uchádzača do zoznamu uchádzačov vyzvaných na podanie úplnej prihlášky na účely ich prípadného prijatia do verejného výberového konania zruší, práva dotknutej osoby sú zodpovedajúcim spôsobom chránené tým, že menovací výbor hľadá preň spravodlivé riešenie bez toho, aby bolo nutné spochybniť všetky výsledky výberového konania alebo zrušiť vymenovania, ku ktorým v súvislosti s týmito výsledkami došlo.

(pozri body 60 a 62)

Odkaz:

Súdny dvor: 14. júla 1983, Detti/Súdny dvor, 144/82, Zb. s. 2421, bod 33; 6. júla 1993, Komisia/Albani a i., C‑242/90 P, Zb. s. I‑3839, body 13 a 14

Súd prvého stupňa: 22. júna 1990, Marcopoulos/Súdny dvor, T‑32/89 a T‑39/89, Zb. s. II‑281, bod 44

Súd pre verejnú službu: 5. mája 2010, Bouillez a i./Rada, F‑53/08, body 82 a 83