Kasační opravný prostředek podaný dne 4. ledna 2022 RQ proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 17. listopadu 2021 ve věci T-147/17, Anastassopoulos a další v. Rada a Komise

(Věc C-7/22 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: RQ (zástupci: M. Meng-Papantoni, H. Tagaras, advokáti)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie, Evropská komise

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

vyhověl kasačnímu opravnému prostředku a zrušil napadený rozsudek;

rozhodl o dalším průběhu řízení podle práva;

uložil žalovaným náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatel zaprvé tvrdí, že Tribunál zkreslil jeho žalobu, pokud jde o poškozující jednání.

Zadruhé navrhovatel tvrdí, že se Tribunál dopustil několika nesprávných právních posouzení:

Pokud jde nejprve o odpovědnost Unie za protiprávní jednání, Tribunál porušil zásadu právního státu a článek 47 Listiny základních práv, když rozhodl, že jednání a opomenutí Euroskupiny nemohou v žádném případě založit deliktní odpovědnost Unie. Tribunál rovněž porušil zásadu rovného zacházení, když rozhodl, že pouhé nabytí obligací, jejichž cena byla později snížena, fyzickými a právnickými osobami, postačuje k tomu, aby bylo možné mít za to, že se nacházejí ve stejné nebo srovnatelné situaci ve smyslu judikatury.

Nakonec se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení ohledně odpovědnosti bez zavinění. Zaprvé Tribunál podle názoru navrhovatele nesprávně vyloučil samotnou existenci odpovědnosti bez zavinění. Zadruhé se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení při svém posuzování „abnormálního“ charakteru škody.

____________