Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 28. maijā iesniedza Østre Landsret (Dānija) – A1 un A2/I

(Lieta C-352/21)

Tiesvedības valoda – dāņu

Iesniedzējtiesa

Østre Landsret

Pamatlietas puses

Prasītāji: A1 un A2

Atbildētājs: I

Prejudiciālais jautājums

Vai Briseles I regulas 1 15. panta 5. punkts, aplūkojot kopsakarā ar tās 16. panta 5. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka uz kasko apdrošināšanu attiecībā uz izpriecu peldlīdzekļiem, kas netiek izmantoti komerciāliem mērķiem, attiecas šīs regulas 16. panta 5. punktā noteiktais izņēmums, un vai tādējādi apdrošināšanas līgums, kurā ir ietverta vienošanās par tiesas izvēli, atkāpjoties no šīs regulas 11. pantā paredzētā noteikuma, ir spēkā saskaņā ar minētās regulas 15. panta 5. punktu?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV 2012, L 351, 1. lpp.).