Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2012 – Donati/ECB

(vec F-63/09)1

(Verejná služba – Zamestnanci ECB – Sťažnosť vo veci morálneho obťažovania – Administratívne vyšetrovanie – Prístup k vyšetrovaciemu spisu – Postúpenie spisu dotknutým osobám uvedeným v žalobe – Povinnosť zachovať mlčanlivosť – Zásada dodržiavania práva na obhajobu)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Paola Donati (Frankfurt nad Mohanom Nemecko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)Žalovaná: Európska centrálna banka (v zastúpení: F. Feyerbacher a N. Urban, splnomocnení zástupcovia, B. Wägenbaur, advokát)Predmet veciVerejná služba – Zrušenie rozhodnutia ECB nekonať vo veci obvinení týkajúcich sa údajného morálneho obťažovania žalobkyne, ako aj náhrada utrpenej nemajetkovej ujmyVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Pani Donati znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej centrálnej banke.