Tribunalens dom av den 15 december 2016 – DEI mot kommissionen

(Mål T-421/09 RENV)(1 )

(Konkurrens – Missbruk av dominerande ställning – Den grekiska marknaden för tillhandahållande av brunkol och den grekiska grossistmarknaden för elektricitet – Beslut om särskilda åtgärder för att komma till rätta med det konkurrensbegränsande resultatet av en överträdelse av artikel 86.1 EG, jämförd med artikel 82 EG – Artikel 86.3 EG – Motiveringsskyldighet – Proportionalitet – Avtalsfrihet)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Aten, Grekland) (ombud: advokaten P. Anestis)

Intervenient till stöd för sökanden: Republiken Grekland (ombud: P. Mylonopoulos och K. Boskovits)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: T. Christoforou, biträdd av advokaten A. Oikonomou)

Saken

Talan grundad på artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2009) 6244 slutlig av den 4 augusti 2009 om införande av särskilda åtgärder för att komma till rätta med det konkurrensbegränsande resultatet av den överträdelse som konstaterats i kommissionens beslut av den 5 mars 2008 angående Republiken Greklands beviljande och bibehållande av särskilda rättigheter till förmån för DEI för brytning av brunkol.

Domslut

Talan ogillas.

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Republiken Grekland ska bära sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 11, 16.1.2010.