Προσφυγή-αγωγή της 13ης Ιουλίου 2011 - ΖΖ κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(Υπόθεση F-67/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: ΖΖ (εκπρόσωπος: G. Cipressa, δικηγόρος)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως περί απορρίψεως της αιτήσεως του προσφεύγοντος-ενάγοντος για την εκ μέρους της καθής-εναγομένης εκτέλεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 9ης Ιουνίου 2010 στην υπόθεση F-56/09 και αποκατάσταση της ζημίας την οποία ισχυρίζεται ότι υπέστη ο προσφεύγων-ενάγων

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση περί απορρίψεως της από 28 Φεβρουαρίου 2011 αιτήσεώς του·

να ακυρώσει, εφόσον παρίσταται ανάγκη, το υπηρεσιακό σημείωμα της 24ης Ιουνίου 2011·

να αναγνωρίσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρανόμως παρέλειψε να λάβει τα μέτρα εκτελέσεως του σημείου 2 του διατακτικού της αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 9ης Ιουνίου 2010 στην υπόθεση F-56/09, αναφερόμενο ειδικότερα στην καταστροφή των φωτογραφιών που αναφέρονται σε αυτό το σημείο του διατακτικού και στην κοινοποίηση προς τον προσφεύγοντα-ενάγοντα των σχετικών με την καταστροφή αυτή στοιχείων·

να υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα το ποσό των 2 831 ευρώ προς αποκατάσταση της ζημίας την οποία υπέστη ο προφεύγων-ενάγων, έως και σήμερα, λόγω της μη λήψεως όλων των μέτρων εκτελέσεως της αποφάσεως της 9ης Ιουνίου 2010, εντόκως με ετήσιο επιτόκιο 10 % και ετήσια κεφαλαιοποίηση, από αύριο και έως την ημέρα κατά την οποία το ποσό των 2 831 ευρώ θα περιέλθει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα·

να υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα το ποσό των 12 ευρώ ανά ημέρα για κάθε επιπλέον ημέρα μη λήψεως, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από αύριο και έως την 180ή ημέρα μετά τις 4 Μαρτίου 2011, όλων των μέτρων εκτελέσεως της αποφάσεως της 9ης Ιουνίου 2010, πλέον τόκων επί του εν λόγω ποσού των 12 ευρώ ανά ημέρα, με ετήσιο επιτόκιο 10 % και ετήσια κεφαλαιοποίηση, από την 181η ημέρα μετά τις 4 Μαρτίου 2011 και έως την ημέρα κατά την οποία το εν λόγω ποσό των 12 ευρώ ανά ημέρα θα περιέλθει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα·

να υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα το ποσό των 15 ευρώ ανά ημέρα για κάθε επιπλέον ημέρα μη λήψεως, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την 181η ημέρα μετά τις 4 Μαρτίου 2011 και έως τη 270ή ημέρα μετά τις 4 Μαρτίου 2011, όλων των μέτρων εκτελέσεως της αποφάσεως της 9ης Ιουνίου 2010, πλέον τόκων επί του εν λόγω ποσού των 15 ευρώ ανά ημέρα, με ετήσιο επιτόκιο 10 % και ετήσια κεφαλαιοποίηση, από την 271η ημέρα μετά τις 4 Μαρτίου 2011 και έως την ημέρα κατά την οποία το εν λόγω ποσό των 15 ευρώ ανά ημέρα θα περιέλθει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα·

να υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα το ποσό των 18 ευρώ ανά ημέρα για κάθε επιπλέον ημέρα μη λήψεως, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την 271η ημέρα έως την 360ή ημέρα μετά τις 4 Μαρτίου 2011, όλων των μέτρων εκτελέσεως της αποφάσεως της 9ης Ιουνίου 2010, πλέον τόκων επί του εν λόγω ποσού των 18 ευρώ ανά ημέρα, με ετήσιο επιτόκιο 10 % και ετήσια κεφαλαιοποίηση, από την 361η ημέρα μετά τις 4 Μαρτίου 2011 και έως την ημέρα κατά την οποία το εν λόγω ποσό των 18 ευρώ ανά ημέρα θα περιέλθει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα·

να υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα το ποσό των 25 ευρώ ανά ημέρα για κάθε επιπλέον ημέρα μη λήψεως, εκ μέρους της ΕΚ, από την 361η ημέρα μετά τις 4 Μαρτίου 2011 και ad infinitum, όλων των μέτρων εκτελέσεως της αποφάσεως της 9ης Ιουνίου 2011, ποσό που θα καταβάλλεται περιοδικώς στον προσφεύγοντα-ενάγοντα στο τέλος κάθε περιόδου 360 ημερών και από την 361η ημέρα μετά τις 4 Μαρτίου 2011·

να καταδικάσει την καθής-εναγομένη στα δικαστικά έξοδα.

____________